OSHKOSH DEFENSE CELEBRATES PRODUCTION OF 20,000TH JLTV

Oshkosh Defense