OSHKOSH DEFENSE RECEIVES $141 MILLION ORDER TO PRODUCE ADDITIONAL FMTV A2s

Oshkosh Defense