Oshkosh Fields First MTVR in Ceremony at Blount Island

Oshkosh Defense